Udforsk disse idéer og meget mere!

Udforsk beslægtede emner

Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit). Grønsværklit med kødkvæg. Skallerup Klit, Nordvestjylland. Foto: Bert Wiklund. Stabile klitter bag den hvide klit, som har et mere eller mindre lukket dække af græsser og urter, ofte med partier af enårige arter, mosser og laver. Kalkindholdet i jorden kan variere meget, alt efter alder og udvaskning af klitterne. Naturtypen omfatter både grå klit og grønsværklit og kan indgå i mosaikvegetationer med andre klittyper…

Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit). Grønsværklit med kødkvæg. Skallerup Klit, Nordvestjylland. Foto: Bert Wiklund. Stabile klitter bag den hvide klit, som har et mere eller mindre lukket dække af græsser og urter, ofte med partier af enårige arter, mosser og laver. Kalkindholdet i jorden kan variere meget, alt efter alder og udvaskning af klitterne. Naturtypen omfatter både grå klit og grønsværklit og kan indgå i mosaikvegetationer med andre klittyper…

Land of Legend, Lejre, Denmark Reconstructed Iron Age dress (Lønne Hede). Det sker: http://www.sagnlandet.dk/det-sker/ Mød Pottemageren. Dato: 04-06-2015. Tid: kl. 10.00-13.00 og 13.30 - 16.00. Besøg Sagnlandet Lejres hyggelige potteri, og bliv dus med potter, krukker og kopper fra alle tider. Helt tilbage fra den sene jægerstenalders krukker til ‘moderne’ glaserede kopper fra 1800-tallet, har materialet været det samme: ler. Sagnlandets pottemagere pølser historien op med ler mellem…

Land of Legend, Lejre, Denmark Reconstructed Iron Age dress (Lønne Hede). Det sker: http://www.sagnlandet.dk/det-sker/ Mød Pottemageren. Dato: 04-06-2015. Tid: kl. 10.00-13.00 og 13.30 - 16.00. Besøg Sagnlandet Lejres hyggelige potteri, og bliv dus med potter, krukker og kopper fra alle tider. Helt tilbage fra den sene jægerstenalders krukker til ‘moderne’ glaserede kopper fra 1800-tallet, har materialet været det samme: ler. Sagnlandets pottemagere pølser historien op med ler mellem…

Sure moser og tørvemoser. Mose betegner et vedvarende sumpet vådområde. Mange moser er opstået ved tilslemning af søer. Det vil i første omgang føre til dannelsen af en lavmose, som har mange træk fælles med den oprindelige sø. Mange lavmoser er derfor både mineralrige og neutrale eller basiske. Under specielle forhold fortsætter moseopbygningen ved opvækst af forskellige tørvemosser (Sphagnum), sådan at der dannes en højmose, hvor forholdene er kendetegnet ved mineralfattigdom og sur…

Sure moser og tørvemoser. Mose betegner et vedvarende sumpet vådområde. Mange moser er opstået ved tilslemning af søer. Det vil i første omgang føre til dannelsen af en lavmose, som har mange træk fælles med den oprindelige sø. Mange lavmoser er derfor både mineralrige og neutrale eller basiske. Under specielle forhold fortsætter moseopbygningen ved opvækst af forskellige tørvemosser (Sphagnum), sådan at der dannes en højmose, hvor forholdene er kendetegnet ved mineralfattigdom og sur…

Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter. Vegetation i sprækker på siliciumholdige klippeskråninger. Ekkodalen, Almindingen, Bornholm. Foto: Bert Wiklund. Tørre, blottede klipper, som ikke ligger ud til havet, og som er mere eller mindre bevoksede i sprækker og lignende. Kalkfattige bjergarter omfatter bl.a. granit, serpentinit og gnejs og skal ses som modsætning til kalkrige bjergarter som f.eks. limsten og kridt. Udbredelse. Kalkfattige indlandsklipper findes på Bornholm bl.a. i…

Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter. Vegetation i sprækker på siliciumholdige klippeskråninger. Ekkodalen, Almindingen, Bornholm. Foto: Bert Wiklund. Tørre, blottede klipper, som ikke ligger ud til havet, og som er mere eller mindre bevoksede i sprækker og lignende. Kalkfattige bjergarter omfatter bl.a. granit, serpentinit og gnejs og skal ses som modsætning til kalkrige bjergarter som f.eks. limsten og kridt. Udbredelse. Kalkfattige indlandsklipper findes på Bornholm bl.a. i…

Skjern Å’s udløb i Ringkøbing Fjord, Vestjylland (før Skjern Å projektets gennemførelse). Foto: Bert Wiklund. Flodmundinger omfatter de nedre, udvidede dele af floder eller som i Danmark de udvidede udmundinger af store åer. Det er indskæringer i kysten, hvor påvirkningen af ferskvand er stor, ligesom flodmundingerne generelt er påvirket af tidevand undtagen omkring Østersøen og de indre danske farvande. Opblandingen af ferskvand og saltvand og nedsat strømhastighed i ly af udmundingen…

Skjern Å’s udløb i Ringkøbing Fjord, Vestjylland (før Skjern Å projektets gennemførelse). Foto: Bert Wiklund. Flodmundinger omfatter de nedre, udvidede dele af floder eller som i Danmark de udvidede udmundinger af store åer. Det er indskæringer i kysten, hvor påvirkningen af ferskvand er stor, ligesom flodmundingerne generelt er påvirket af tidevand undtagen omkring Østersøen og de indre danske farvande. Opblandingen af ferskvand og saltvand og nedsat strømhastighed i ly af udmundingen…

En tidligere sandbanke, som nu rager op over vandet og er blevet til en ø. Nibe Bredning, Limfjorden. Foto: Bert Wiklund. Sandbanker, som konstant er dækket af vand på dybder ned til 20 meter. De er hævet over den omgivende bund, så der opstår en banke. De kan være uden bevoksning eller bevokset med ålegræs. Sandbanker kan træffes tæt på kysten i forbindelse med f.eks. revledannelser eller som mere permanente banker længere fra kysten. Udbredelse. Naturtypen forekommer almindeligt i de…

En tidligere sandbanke, som nu rager op over vandet og er blevet til en ø. Nibe Bredning, Limfjorden. Foto: Bert Wiklund. Sandbanker, som konstant er dækket af vand på dybder ned til 20 meter. De er hævet over den omgivende bund, så der opstår en banke. De kan være uden bevoksning eller bevokset med ålegræs. Sandbanker kan træffes tæt på kysten i forbindelse med f.eks. revledannelser eller som mere permanente banker længere fra kysten. Udbredelse. Naturtypen forekommer almindeligt i de…

Bøgeskove på muldbund. Bøgeskove med Asperulo-Fagetum. Bøgeskov med tæppe af blomstrende anemoner. Engelsholm Skov, Østjylland. Foto: Bert Wiklund. Skovbevoksninger, hvor bøg er det dominerende træ, og hvor jordbunden hverken er sur eller meget kalkrig, således at muldbund er den dominerende jordbund. Nogle skove har en rig underskov af bl.a. ær, elm og ask og en frodig skovbundsflora af urter og græsser. I andre skove, f.eks. græsningsskove, vil underskov typisk mangle. Om foråret dækkes…

Bøgeskove på muldbund. Bøgeskove med Asperulo-Fagetum. Bøgeskov med tæppe af blomstrende anemoner. Engelsholm Skov, Østjylland. Foto: Bert Wiklund. Skovbevoksninger, hvor bøg er det dominerende træ, og hvor jordbunden hverken er sur eller meget kalkrig, således at muldbund er den dominerende jordbund. Nogle skove har en rig underskov af bl.a. ær, elm og ask og en frodig skovbundsflora af urter og græsser. I andre skove, f.eks. græsningsskove, vil underskov typisk mangle. Om foråret dækkes…

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. *Artsrig græsvegetation med Nardus på silicium jordbund i bjergegne (og områder neden for bjergene i det kontinentale Europa). Surt overdrev. Skibtved ved Sæby, Nordjylland. Foto: Rasmus Ejrnæs, Danmarks Miljøundersøgelser. Græs- eller urtedomineret vegetation på mere eller mindre sur bund med en ret høj og intakt rigdom af arter. Flerårige planter dominerer, ofte med buske og krat. Vegetationen kan være sammensat på…

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. *Artsrig græsvegetation med Nardus på silicium jordbund i bjergegne (og områder neden for bjergene i det kontinentale Europa). Surt overdrev. Skibtved ved Sæby, Nordjylland. Foto: Rasmus Ejrnæs, Danmarks Miljøundersøgelser. Græs- eller urtedomineret vegetation på mere eller mindre sur bund med en ret høj og intakt rigdom af arter. Flerårige planter dominerer, ofte med buske og krat. Vegetationen kan være sammensat på…

Havnær naturtype. Rev er den maritime betegnelse for en undersøisk ryg nær havoverfladen. De kan bestå af forskelligt materiale som klipper, sand, mudder el. lign.. Vanddybden over revene er ofte så lille, at der optræder bølgebrænding. Boblerev er en revtype og naturtype, som bobler af metangas. Revene domineres som regel af undersøiske sandstensformationer så hård som cement.  Boblerevene ligger over underjordiske metan-lagre skabt af tidligere tiders organisk materiale…

Havnær naturtype. Rev er den maritime betegnelse for en undersøisk ryg nær havoverfladen. De kan bestå af forskelligt materiale som klipper, sand, mudder el. lign.. Vanddybden over revene er ofte så lille, at der optræder bølgebrænding. Boblerev er en revtype og naturtype, som bobler af metangas. Revene domineres som regel af undersøiske sandstensformationer så hård som cement. Boblerevene ligger over underjordiske metan-lagre skabt af tidligere tiders organisk materiale…

Påøgård Rudkøbing. Danmarks Naturfond har købt spændende naturområder rundt omkring i landet.  Danmarks Naturfond opkøber naturområder til gavn for dyre- og plantelivet og for at skabe naturoplevelser for alle. For mange af Danmarks Naturfonds områder sker naturgenopretning og forbedring af adgangsforholdene med offentlig medfinansiering. Læs mere om de enkelte ejendomme: http://www.danmarksnaturfond.dk/Default.aspx?ID=3827 F.EKS.: Skovsgård Gods. Bølgende kornmarker, grønne enge…

Påøgård Rudkøbing. Danmarks Naturfond har købt spændende naturområder rundt omkring i landet. Danmarks Naturfond opkøber naturområder til gavn for dyre- og plantelivet og for at skabe naturoplevelser for alle. For mange af Danmarks Naturfonds områder sker naturgenopretning og forbedring af adgangsforholdene med offentlig medfinansiering. Læs mere om de enkelte ejendomme: http://www.danmarksnaturfond.dk/Default.aspx?ID=3827 F.EKS.: Skovsgård Gods. Bølgende kornmarker, grønne enge…

Pinterest
Søg