Udforsk disse idéer og meget mere!

Udforsk beslægtede emner

Enebærkrat på heder, overdrev eller skrænter. Juniperus communis vegetation på heder eller kalkrige græsarealer. Tæt bestand af ene. Rye Sønderskov, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund. Enebærkrat på heder, skrænter eller overdrev. Naturtypen findes oftest, hvor kreaturer har afgræsset området og skabt mulighed for, at enebær kan spire og gro. Naturtypen kan på længere sigt blive skygget ihjel af træer, hvis der ikke sker en vis afgræsning. Udbredelse. Naturtypen forekommer spredt og…

Enebærkrat på heder, overdrev eller skrænter. Juniperus communis vegetation på heder eller kalkrige græsarealer. Tæt bestand af ene. Rye Sønderskov, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund. Enebærkrat på heder, skrænter eller overdrev. Naturtypen findes oftest, hvor kreaturer har afgræsset området og skabt mulighed for, at enebær kan spire og gro. Naturtypen kan på længere sigt blive skygget ihjel af træer, hvis der ikke sker en vis afgræsning. Udbredelse. Naturtypen forekommer spredt og…

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. *Artsrig græsvegetation med Nardus på silicium jordbund i bjergegne (og områder neden for bjergene i det kontinentale Europa). Surt overdrev. Skibtved ved Sæby, Nordjylland. Foto: Rasmus Ejrnæs, Danmarks Miljøundersøgelser. Græs- eller urtedomineret vegetation på mere eller mindre sur bund med en ret høj og intakt rigdom af arter. Flerårige planter dominerer, ofte med buske og krat. Vegetationen kan være sammensat på…

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. *Artsrig græsvegetation med Nardus på silicium jordbund i bjergegne (og områder neden for bjergene i det kontinentale Europa). Surt overdrev. Skibtved ved Sæby, Nordjylland. Foto: Rasmus Ejrnæs, Danmarks Miljøundersøgelser. Græs- eller urtedomineret vegetation på mere eller mindre sur bund med en ret høj og intakt rigdom af arter. Flerårige planter dominerer, ofte med buske og krat. Vegetationen kan være sammensat på…

*Kystklitter med enebær. *Kystklitter med Juniperus spp.. Klitlandskab med større sammenhængende bevoksninger af ene. Tranum Strand, Nordvestjylland. Foto: Bert Wiklund. Naturtypen forekommer spredt på mindre arealer, hyppigst i Vest- og Nordjylland. Eksempler på naturtypen findes ved Vandplasken, Skallerup Klit og Rødhus Klit i Nordvestjylland. * angiver naturtyper, som EU prioriterer at beskytte.

*Kystklitter med enebær. *Kystklitter med Juniperus spp.. Klitlandskab med større sammenhængende bevoksninger af ene. Tranum Strand, Nordvestjylland. Foto: Bert Wiklund. Naturtypen forekommer spredt på mindre arealer, hyppigst i Vest- og Nordjylland. Eksempler på naturtypen findes ved Vandplasken, Skallerup Klit og Rødhus Klit i Nordvestjylland. * angiver naturtyper, som EU prioriterer at beskytte.

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund. Delvis naturlig tør græs- og kratvegetation på kalk ( Festuco Brometalia ) (* vigtige orkidélokaliteter). Kalkrigt overdrev med mange arter af orkidéer. I forgrunden ses stor gøgeurt. Jydelejet, Møn. Foto: Bert Wiklund. Overdrevsvegetation på mere eller mindre kalkrig jordbund samt krat, som er vokset frem på sådanne overdrev. Vegetationens sammensætning afhænger af jordbund, fugtighed og eksponering. Der er således mange variationer…

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund. Delvis naturlig tør græs- og kratvegetation på kalk ( Festuco Brometalia ) (* vigtige orkidélokaliteter). Kalkrigt overdrev med mange arter af orkidéer. I forgrunden ses stor gøgeurt. Jydelejet, Møn. Foto: Bert Wiklund. Overdrevsvegetation på mere eller mindre kalkrig jordbund samt krat, som er vokset frem på sådanne overdrev. Vegetationens sammensætning afhænger af jordbund, fugtighed og eksponering. Der er således mange variationer…

Stabile kalkfattige klitter med Empetrum nigrum. Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede). . Klithede, Nymindegab, Vestjylland. Foto: Bert Wiklund. Vegetationen er domineret af revling, lyng eller andre dværgbuske på gamle kystklitter. Ofte er klitterne lave og jævne. Sandet er kalkfattigt grundet lang tids udvaskning. Udbredelse. Naturtypen findes hovedsageligt langs Jyllands nord- og vestkyst. Eksempler på naturtypen findes på Skagen, Hulsig Hede syd for Skagen, Læsø og Hanstholm…

Stabile kalkfattige klitter med Empetrum nigrum. Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede). . Klithede, Nymindegab, Vestjylland. Foto: Bert Wiklund. Vegetationen er domineret af revling, lyng eller andre dværgbuske på gamle kystklitter. Ofte er klitterne lave og jævne. Sandet er kalkfattigt grundet lang tids udvaskning. Udbredelse. Naturtypen findes hovedsageligt langs Jyllands nord- og vestkyst. Eksempler på naturtypen findes på Skagen, Hulsig Hede syd for Skagen, Læsø og Hanstholm…

Havklinter og stenede strande. Kystklint eller -klippe. Denne naturtype er meget variabel. Hvilke planter den rummer, afhænger dels af højden, dels af klintens stejlhed og dels af nærheden ved havet. Ofte ser man en tydelig zonedannelse op ad klinten. Typiske planter kan – afhængig af meget lokale forhold – være f.eks. følgende: Engelskgræs (Armeria maritima) Firehannet Hønsetarm (Cerastium diffusum) Havtorn (Hippophaë rhamnoides) Hedelyng (Calluna vulgaris) Hindebæger (Limonium spp.)…

Havklinter og stenede strande. Kystklint eller -klippe. Denne naturtype er meget variabel. Hvilke planter den rummer, afhænger dels af højden, dels af klintens stejlhed og dels af nærheden ved havet. Ofte ser man en tydelig zonedannelse op ad klinten. Typiske planter kan – afhængig af meget lokale forhold – være f.eks. følgende: Engelskgræs (Armeria maritima) Firehannet Hønsetarm (Cerastium diffusum) Havtorn (Hippophaë rhamnoides) Hedelyng (Calluna vulgaris) Hindebæger (Limonium spp.)…

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter. Naturligt eutrofe søer og vandhuller med vegetation af typen Magnopotamion eller Hydrocharition. Kulsø ved Skjernå, Midtjylland. I søen vokser bl. a. hjertebladet vandaks, som dog ikke ses på billedet. Foto: Bert Wiklund. Mere eller mindre næringsrige søer og vandhuller, hvor der enten findes fritflydende vandplanter eller visse store arter af vandaks. Vandet kan være rent og klart, men er i mange søer blevet mere eller mindre grumset og…

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter. Naturligt eutrofe søer og vandhuller med vegetation af typen Magnopotamion eller Hydrocharition. Kulsø ved Skjernå, Midtjylland. I søen vokser bl. a. hjertebladet vandaks, som dog ikke ses på billedet. Foto: Bert Wiklund. Mere eller mindre næringsrige søer og vandhuller, hvor der enten findes fritflydende vandplanter eller visse store arter af vandaks. Vandet kan være rent og klart, men er i mange søer blevet mere eller mindre grumset og…

Aktive højmoser. Højmoseflade. I baggrunden laggskoven. Skidendam, Teglstrup Hegn, Nordsjælland. Foto: Karsten Schnack, Biofoto. Højmoser er moser, som kun modtager vand gennem nedbør. Moserne består af tuer, som er højereliggende partier med lyng, og høljer, som er lavere, våde dele med tørvemos. Desuden indgår en randzone, kaldet laggen, ofte med træer. Vegetationen domineres af tørvemos. Mosen betegnes som en aktiv højmose, sålænge den har sin naturlige vandbalance. Det betyder, at…

Aktive højmoser. Højmoseflade. I baggrunden laggskoven. Skidendam, Teglstrup Hegn, Nordsjælland. Foto: Karsten Schnack, Biofoto. Højmoser er moser, som kun modtager vand gennem nedbør. Moserne består af tuer, som er højereliggende partier med lyng, og høljer, som er lavere, våde dele med tørvemos. Desuden indgår en randzone, kaldet laggen, ofte med træer. Vegetationen domineres af tørvemos. Mosen betegnes som en aktiv højmose, sålænge den har sin naturlige vandbalance. Det betyder, at…

Kulturskabte, våde enge. Eng er en naturtype (se også biotop), der opstår på et fugtigt areal ved årlig slåning af hø med en eventuel efterfølgende græsning. Tilsvarende begreber er kær og høslæteng. "Eng er agers moder", hedder det i ordsproget. Bag folkevisdommen ligger den kendsgerning, at landsbyer og gårde med rettigheder til engstykker gav så meget mere udbytte end de uden, at de kunne ansættes til en højere skattebetaling. Hemmeligheden består i, at græsserne optager mineraler fra…

Kulturskabte, våde enge. Eng er en naturtype (se også biotop), der opstår på et fugtigt areal ved årlig slåning af hø med en eventuel efterfølgende græsning. Tilsvarende begreber er kær og høslæteng. "Eng er agers moder", hedder det i ordsproget. Bag folkevisdommen ligger den kendsgerning, at landsbyer og gårde med rettigheder til engstykker gav så meget mere udbytte end de uden, at de kunne ansættes til en højere skattebetaling. Hemmeligheden består i, at græsserne optager mineraler fra…

Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig regeneration. Nedbrudt højmose. Store Vildmose, Nordjylland. Foto: Bert Wiklund. Højmoser, som har fået ødelagt eller forstyrret deres naturlige vandbalance, men hvor der fortsat vokser højmoseplanter. Ændringerne er ofte sket som følge af menneskelig påvirkning, f.eks. afvanding eller gravning af tørv. Resultatet har været, at mosens overflade tørrer ud, dannelse af tørv hører op, sammensætningen af arter i mosen ændrer sig, og mosen gror mere…

Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig regeneration. Nedbrudt højmose. Store Vildmose, Nordjylland. Foto: Bert Wiklund. Højmoser, som har fået ødelagt eller forstyrret deres naturlige vandbalance, men hvor der fortsat vokser højmoseplanter. Ændringerne er ofte sket som følge af menneskelig påvirkning, f.eks. afvanding eller gravning af tørv. Resultatet har været, at mosens overflade tørrer ud, dannelse af tørv hører op, sammensætningen af arter i mosen ændrer sig, og mosen gror mere…

Pinterest
Søg